Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Моря России

Территория России омывается 13 морями. Чёрное, Азовское, Балтийское, Каспийское; Баренцево, Белое, Карское, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Чукотское море; Берингово, Охотское, Японское. Это рекорд среди других государств мира.

[tiritòriya rassìi amyvàitsa 13 maryàmi chyòrnaje, azòvskaje, baltìjskaje, kaspìjskaje, bàrintsiva, bèlaje, kàrskaje, mòre laptivykh, vastòchna-sibìrskaje mòre, chukòtskaje mòre, bèringava, okhòtskaje, yapònskaje. Èh`ta rikòrd sridì drugìkh gasudàrstv mìra]

Russia's territory is bounded by 13 seas. Black Sea, Sea of Azov, Baltic Sea, Caspian Sea; Barents Sea, White Sea, Kara Sea, Laptev Sea, East Siberian Sea, Chukchi Sea; Bering Sea, Sea of Okhotsk, Sea of Japan. This is a record among other countries of the world.

море
[mòr’eh]
чёрное море
[chòrnaje mòre]

На фотографии: Белое море
In the picture: White sea

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Thiên nhiên

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này