Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Утро

Доброе утро, планета!
[Dobràje ùtra, planèta]
Хорошего вам настроения!
[kharòshiva vam nastrajèniya]

Những tin tức khác với chủ đề này: Ngôn ngữ kinh doanh

Подпись в паспорте [pòtpis' f pàsparti] - Signature in a passport

паспорт
[pàspart]
новый паспорт
[nòvuj pàspart]
Вот мой паспорт.
[vot mòj pàspart]
Отдых для настоящих мужчин - Rest for real men
Высокооплачиваемая работа для девушек - High-paid job for girls

отдых
[òtdykh]
Собеседование. Interview:

Какое ваше самое худшее качество? - What is your worst quality?
Честность. - Honesty.
Не думаю, что честность это прямо так плохо. - I don't think that honesty is that bad.
Мне всё равно, что ты там думаешь. - I don't care what you think.

честный
[chèstnyj]

Фразы для собеседования:
Phrases for the interview:
http://www.ruspeach.com/phrases/226/
Привык всегда записывать свои расходы:
I got used to always write down my expenses:

1.
транспорт
[trànspart]
2.
газета
[gazèta]
3. Не помню куда - Don't remember what for

* руб. = rubles
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này