Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Утро

Доброе утро, планета!
[Dobràje ùtra, planèta]
Хорошего вам настроения!
[kharòshiva vam nastrajèniya]

Những tin tức khác với chủ đề này: Ngôn ngữ kinh doanh

Подпись в паспорте [pòtpis' f pàsparti] - Signature in a passport

паспорт
[pàspart]
новый паспорт
[nòvuj pàspart]
Вот мой паспорт.
[vot mòj pàspart]
Отдых для настоящих мужчин - Rest for real men
Высокооплачиваемая работа для девушек - High-paid job for girls

отдых
[òtdykh]
Собеседование. Interview:

Какое ваше самое худшее качество? - What is your worst quality?
Честность. - Honesty.
Не думаю, что честность это прямо так плохо. - I don't think that honesty is that bad.
Мне всё равно, что ты там думаешь. - I don't care what you think.

честный
[chèstnyj]

Фразы для собеседования:
Phrases for the interview:
http://www.ruspeach.com/phrases/226/
Привык всегда записывать свои расходы:
I got used to always write down my expenses:

1.
транспорт
[trànspart]
2.
газета
[gazèta]
3. Не помню куда - Don't remember what for

* руб. = rubles
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này