Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Устроим головомойку!

Выражение "устроить головомойку" является фразеологизмом. Оно означает "отругать кого-то за что-то, за какой-то плохой поступок или невыполненное задание".


Expression "ustròit' galavamòjku" (устроить головомойку literally means "to wash smb's head") is the phraseological unit. It means "to scold someone for something, for some ill act or unrealized task"

"Я же ему говорил, что за украденную колбасу нам устроят такую головомойку!" - I told him that they would scold us bad for that stolen sausage!

устроить головомойку [ustròit' galavamòjku] - to scold smb. for smth.

мыть
[m`yt']

Những tin tức khác với chủ đề này: Thông thạo tiếng Nga

Сынок, как вернуть всё назад? [synok, kak virnut' vs'o nazat] - Son, how to get it back?
Только не нажимай слишком сильно! [tol'ka ni nazhimaj slishkam sil'na] - Just do not press too hard!
Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Путь к маяку [put' k mayaku] - The path to the lighthouse


Приятного вам вечера!
[priyàtnava vam vèchira]
Спокойной ночи!
[spakòjnoj nòchi]
и хороших снов!
[i khoroshikh snov]
Ох уж эта русская пунктуация [okh ush ehta ruskaya punktuatsiya] - Oh, this Russian punctuation

"Здравствуйте, Мария, ответьте, пожалуйста, Андрею, там, кажется, вопрос, который, очевидно, не решён"
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này