Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Забей!

Разговорное выражение "забить на что-то" означает "не переживать по поводу чего-то" или "не обращать внимание на что-то". Особенно молодежь часто использует это выражение для того, чтобы подбодрить или успокоить кого-то из друзей.

The colloquial expression "zabìt`na shtò-ta" means "not to worry concerning something" or "not to pay attention to something". Especially the young people often uses this expression to encourage or calm one of their friends.

"Твой шеф вечно не доволен. Забей на него" [Tvoj shèf vèchna ni davòlin. Zabèj na nivò!] - "Your chief is always unhappy. Ignore it!"

Những tin tức khác với chủ đề này: Thông thạo tiếng Nga

Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Дожить до выходных, чтобы их проспать [dazhit' da vykhadnykh chtoby ikh praspat'] - To survive until the weekend to oversleep it
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này