You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Навязчивость

Навязчивым называют человека, который постоянно надоедает кому-то, преследует, навязывает свою дружбу, свое мнение.

"Навязчивый" is a person who constantly bothers someone, pursues, imposes his friendship, his opinion.

Помните, что никто не любит навязчивых людей!- Remember that nobody loves obtrusive people!

навязчивый [navyàschivyj] - obtrusive
Từ khóa: Word of the day

Những tin tức khác với chủ đề này: Word of the day

Хочу замуж [khachu zamush] - Want to get married
Не бойтесь говорить о своих желаниях открыто! [ni bojt'es' gavarit' a svaikh zhilanijakh atkryta] - Do not be afraid to talk openly about your desires!
Я красивый [ya krasivyj] - I am beautiful
Ты красивый [ty krasivyj] - You're beautiful
Он красивый [on krasivyj] - He's beautiful
Она красивая [ana krasivaja] - She's beautiful

Оно красивое [ano krasivae] - It is beautiful
Мы красивые [my krasivye] - We are beautiful
Вы красивые [vy krasivye] - You are beautiful
Они красивые [ani krasivye] - They are beautiful
У меня есть сила
I've got the power
Từ khóa: Word of the day
Слово "хорохориться" относится к разговорному русскому языку. Оно означает вести себя вызывающе, быть заносчивым, храбриться.

The word "kharakhòritsa" belongs to colloquial Russian. It means to behave provocatively, to be arrogant, to summon up courage.

хорохориться [kharakhòritsa] - to swagger, to boast, to act like a rooster

В присутствии дам, он всегда хорохорится, хотя на деле он ничего из себя не представляет. [f prisùtstvii dam, on fsigdà kharakhòritsa khat'à na dèli on nichivò is sib'à ni pritstavl'àit] - In the presence of ladies, he always swaggers though in practice he is no great shakes.
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này