Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Какой шебушной!

"Шебушным" называют неспокойного человека, который никогда не может усидеть на месте. Он постоянно в движении, что-то придумывает. Он сам придумывает проблемы и сам участвует в их решении, иногда привлекая других. Животное также можно назвать шебушным, если оно очень игривое и неспокойное.

"Shybushnòj" is a restless person who can never sit still. He is constantly on the go, thinking out something. He himself creates problems and participates in resolving them, involving others sometimes. An animal can also be "shybushnòj" if it is very playful and restless.

кот
[kot]
животное
[zhivotnoe]

Những tin tức khác với chủ đề này: Thông thạo tiếng Nga

Даже если вы подходите, это не значит, что вы на своём месте [dazhi esli vy patkhodit'e, ehta ne znachit, chto vy na svayom m'est'e] - Even if you match, it does not mean that you are in your place
Ты всё ещё не понимаешь что такое брак? [ty fs'o ishhyo ni panimaish' chto takoe brak] - Why don't you understand what is marriage

Мои деньги - это мои деньги [mai den'gi - ehta mai den'gi] - My money is mine

Твои деньги - тоже мои деньги [tvai den'gi - tozhe mai den'gi] - Your money is mine too
Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này