Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Уральские горы

Длина Уральских гор (Россия) составляет более 2000 км, а максимальная ширина - 150 км. Формирование горной системы Урала началось 350 млн лет назад, а завершилось приблизительно 200 млн лет тому назад. На Урале несколько сотен крупных и мелких озер, а также залежи 48 видов полезных ископаемых.

The length of the Ural Mountains (Russia) is more than 2000 km, and the maximum width is 150 km. Formation of mountain System Urals began 350 million years ago, and came to an end about 200 million years ago. There are several hundreds of large and small lakes, and also diggings of 48 types of minerals in the Urals.

гора
[gara]
озеро
[òzira]
природа
[priroda]
Từ khóa: Thiên nhiên

Những tin tức khác với chủ đề này: Thiên nhiên

Задумался

Tác giả của bức ảnh: Андрей Паршин

Задумался [zadumals'a] - It is thinking

Остров Греэм-Белл, Земля Франца-Иосифа, Россия
The Graham-Bell Island, Franz Josef Land, Russia
Ключевская Сопка, Камчатка, Россия
Klyuchevskaya Sopka, Kamchatka Peninsula, Russia
Từ khóa: Thiên nhiên
Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Болотистое озеро

Tác giả của bức ảnh: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này