Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

После работы - отдых

"Конечной целью войны служит мир, работы - досуг" Аристотель

"A final goal of a war is peace, of a work is leisure" Aristotle

отдых
[òtdykh]
Не забывайте отдыхать!
[ni zabyvàjti atdykhàt']
отдыхать
[atdykhàt']
интересная работа
[interèsnaya rabòta]
работа
[rabòta]
работать
[rabotat`]
Từ khóa: Quotes

Những tin tức khác với chủ đề này: Quotes

Всегда проверяйте свои идеи фактами и будьте готовы отказаться от самых сокровенных убеждений, если факты их опровергают

Always check your ideas against the facts, and be ready to discard even a cherished belief if it does not conform to them

(с) Чарльз Докинз
Từ khóa: Quotes
Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека.

It's amazing what one ray of the sun can make with the soul of man.

(с)Ф.М. Достоевский
Từ khóa: Trích dẫn, Quotes
Если хочешь жить легко и быть к небу близко, держи сердце высоко, а голову низко.

If you want to live easily and be close to the sky, keep heart high and head low.

(с) Фёдор Глинка
Từ khóa: Trích dẫn, Quotes
Никогда не бойся начать всё сначала [nikagda ni bojs'a nachat' fs'o snachala] - never be afraid to start over
Từ khóa: Quotes
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này