Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

После работы - отдых

"Конечной целью войны служит мир, работы - досуг" Аристотель

"A final goal of a war is peace, of a work is leisure" Aristotle

отдых
[òtdykh]
Не забывайте отдыхать!
[ni zabyvàjti atdykhàt']
отдыхать
[atdykhàt']
интересная работа
[interèsnaya rabòta]
работа
[rabòta]
Từ khóa: Quotes

Những tin tức khác với chủ đề này: Quotes

Сегодня отличный день, чтобы изменить жизнь к лучшему [sivodnya atlichnyj d'en' chtoby izminit' zhizn' k luchshimu] - Today a great day to change your life for the better
Từ khóa: Quotes
Лучше будь один чем вместе с кем попало [luchshe but' ad'in chem vm'es't'e s kem papala] - It is better to be alone than with just anyone

Омар Хайям
Từ khóa: Quotes
Время, потерянное с удовольствием, не считается потерянным [vr'em'ya, pat'er'yanae s udavol'stviem, ne schitaitsya pat'er'yanym] - The time lost with pleasure, is not considered lost

(c) Джон Ленон
Từ khóa: Quotes
Единственный способ сделать утро хорошим - проспать его
[ed'instv'inyj sposop sd'elat' utra kharoshim - praspat' evo]
The only way to make a good morning - oversleep it

(с) Гомер Симпсон
Từ khóa: Quotes
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này