Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Женщина - это космос

"Истинная женщина – это нечто большее, чем просто нормальная, адекватная, «удобная» миру и своему любимому, женщина. Истинная женщина – это космос состояний, это бездна эмоций, это сама история. Хотите стать историей? Тогда нужно быть собой!" © Наташа Масибут

"The true woman is something more, than simply a normal, adequate, "convenient" woman to the world and to her darling. The true woman is a space of states, it is an ocean of emotions, it is a story. Do you want to become a story? Then you need to be yourself!" © Natasha Masibut

женщина
[zhèhnsshina]
история
[istoriya]
мир
[mir]
нормально
[normal`no]
удобный
[udòbnyj]
любимый
[lyubimyj]
Từ khóa: Trích dẫn

Những tin tức khác với chủ đề này: Trích dẫn

Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека.

It's amazing what one ray of the sun can make with the soul of man.

(с)Ф.М. Достоевский
Từ khóa: Trích dẫn, Quotes
Если хочешь жить легко и быть к небу близко, держи сердце высоко, а голову низко.

If you want to live easily and be close to the sky, keep heart high and head low.

(с) Фёдор Глинка
Từ khóa: Trích dẫn, Quotes
Однажды рискнув - можно остаться счастливым на всю жизнь [adnazhdy risknuf - mozhna astatsya schaslivym na fs'u zhizn'] - Once Risked - you can stay happy for a lifetime
Từ khóa: Trích dẫn
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này