Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Орел

Город Орел является административным центром Орловской области в России. Он расположен на реке Ока в 360 км от Москвы. Орёл представляет Россию на международных соревнованиях по корфболу - национальному спорту Нидерландов. В Орле множество музеев известных русских писателей: Тургенева, Андреева, Бунина и т.д.

The city of Oryol is the administrative center of Oryol Oblast in Russia. It is located on the Oka River, approximately in 360 km from Moscow. Oryol represents Russia at the international competitions in a korfbol - a national sport of the Netherlands. There are a lot of the museums of famous Russian writers: Turgeneva, Andreyev, Bunin, etc.


город
[gòrat]
Скажите, пожалуйста, как проехать до центра города?
[skazhìti pazhàlusta kak prajèkhat' da tsèntra gòrada]
Мы хотим посмотреть достопримечательности города.
[my khatim pasmatret` dastaprimechatel`nasti gorada.]
Мне нужен отель в центре города.
[mn'eh nùzhin atèl' v tsèntri gòrada]
Мне нужен отель на окраине города.
[mn'eh nùzhin atèl' na akràini gòrada]
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này