Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Дождливая погода

Погода сегодня дождливая, а птички зонтики не взяли [pagòda sevòdnya dajdlìvaya a ptìtchki zontiki ne vzyàli] - It's rainy today but birds didn't take their umbrellas
сегодня
[sivòdn'a]
погода
[pagoda]
зонтик
[zòntik]
Идёт дождь.
[idyot dozhd']
дождь
[dòzht']
Идёт сильный дождь.
[idyòt sìl'nyj dòzht']

Những tin tức khác với chủ đề này: Trích dẫn, Ngoài đường

Скоро выпадет снег, и всё будет хорошо [skora vypad'et sn'ek, i vs'yo bud'it kharasho] - Soon the snow falls, and everything will be fine
В Санкт-Петербурге появился новый дорожный знак: Осторожно, ловцы покемонов

A new road sign appeared in In St. Petersburg: Caution, catchers of pokemon
Từ khóa: Ngoài đường
Пьер Ришар прокатился в московском метро
[p'er rishar prakatils'ya v maskofskom metro]
Pierre Richard has swept in the Moscow metro


метро
[mitrò]
Скажите, сколько стоит билет на метро?
[skazhìti skol'ka stòit bilèt na mitrò]
Как пройти к метро?
[kak prajtì k mitrò]
Từ khóa: Ngoài đường
"Вы злые, потому что слабые. Добрым быть всегда сложнее." © Евгений Леонов. -
"You are angry, because you are week. It's always harder to be kind." © Yevgeny Leonov

всегда
[fsigdà]
потому что
[patamu chto]
Евгений
[jifgènij]
добрый
[dòbryj]
злой-добрый
[zlòj-dòbryj]
слабые стороны
[slàbyje stòrany]
Từ khóa: Trích dẫn
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này