Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Христианство

Христианство — это самая крупная мировая религия как по числу последователей, которых около 2,3 млрд, так и по географической распространённости. Это религия, основанная на жизни и учении Иисуса Христа.

Christianity is the largest world religion as by number of followers, that is about 2,3 billion, and in terms of geography. It is a religion based on life and the doctrine of Jesus Christ.

христианство
[khrist’yànstvo]
религия
[rilìgiya]
Христос
[khristòs]
Từ khóa: Tôn giáo

Những tin tức khác với chủ đề này: Tôn giáo

Владимирский собор

Tác giả của bức ảnh: Сергей Дегтярёв

Владимирский собор, Кронштадт, Россия
St. Vladimir's Cathedral, Kronstadt, Russia
Từ khóa: Tôn giáo, Architecture
Отражение храма Спас на крови

Tác giả của bức ảnh: Зоя Куренкова

Отражение храма Спас на крови. Санкт-Петербург, Россия
Reflection of Church of the Savior on blood. Saint Petersburg, Russia
Từ khóa: Tôn giáo
Валдайский Иверский монастырь

Tác giả của bức ảnh: Михаил Воробьев

Валдайский Иверский монастырь, Россия
Valday Iversky monastery, Russia
Từ khóa: Tôn giáo, Architecture
Римско-католический кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Недалеко от центра Москвы. Россия

The Roman Catholic Cathedral of the Immaculate Conception of the blessed virgin Mary. Near the center of Moscow. Russia
Từ khóa: Tôn giáo, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này