Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Творческие дети

У нас очень творческие дети. Они рисуют. И слава Богу, они рисуют не на обоях. У них для этого есть папа [u nas òtchen' tvòrtchiskije dèti. Ani risùjut. I slàva bògu anì risùjut ni na abòjah. U nih dlia ètava jest' pàpa] - We have very creative children. They draw. And thank God, they draw not on wall-papers. They have their father for this.

очень
[òchin']
папа
[pàpa]
рисовать
[risavàt']

Những tin tức khác với chủ đề này: Trích dẫn, Sở thích

Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Клад — это зарытые в земле или спрятанные иным способом деньги или ценные предметы, владелец которых неизвестен. Согласно 233 статье Гражданского кодекса Российской Федерации, обнаруженный клад делится поровну между человеком нашедшим его и владельцем земли, где он был найден.

The treasure is the money or valuable objects buried in the earth or hidden by a different way which owner is unknown. According to the 233rd article of the Civil code of the Russian Federation, the found treasure is shared equally between a person found him and the owner of land where it has been found.

человек
[chilavèk]
предмет
[pridmet]
между
[mezhdu]
деньги
[dèn'gi]
Từ khóa: Sở thích
Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека.

It's amazing what one ray of the sun can make with the soul of man.

(с)Ф.М. Достоевский
Từ khóa: Trích dẫn, Quotes
Если хочешь жить легко и быть к небу близко, держи сердце высоко, а голову низко.

If you want to live easily and be close to the sky, keep heart high and head low.

(с) Фёдор Глинка
Từ khóa: Trích dẫn, Quotes
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này