Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Наехать

В современном русском языке часто используется выражение "наехать на кого-то" [najièhat' na kavòta], "наезжать на кого-то" [najezjàt' na kavòta]. Оно используется в переносном смысле и означает "иметь к кому-то претензии", "обвинять", "угрожать". Выражение относится к жаргону.

In modern Russian is often used an expression "наехать на кого-то" [najièhat' na kavòta], "наезжать на кого-то" [najezjàt' na kavòta]. It is used figuratively and means "have a claim on someone", "to accuse", "to threaten". Expression belongs to slang.

"Ты решил на меня наехать?!" [ti rishìl na minià najièhat'] - you're gonna threaten me?!

Những tin tức khác với chủ đề này: Thông thạo tiếng Nga

Сынок, как вернуть всё назад? [synok, kak virnut' vs'o nazat] - Son, how to get it back?
Только не нажимай слишком сильно! [tol'ka ni nazhimaj slishkam sil'na] - Just do not press too hard!
Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Путь к маяку [put' k mayaku] - The path to the lighthouse


Приятного вам вечера!
[priyàtnava vam vèchira]
Спокойной ночи!
[spakòjnoj nòchi]
и хороших снов!
[i khoroshikh snov]
Ох уж эта русская пунктуация [okh ush ehta ruskaya punktuatsiya] - Oh, this Russian punctuation

"Здравствуйте, Мария, ответьте, пожалуйста, Андрею, там, кажется, вопрос, который, очевидно, не решён"
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này