Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Наехать

В современном русском языке часто используется выражение "наехать на кого-то" [najièhat' na kavòta], "наезжать на кого-то" [najezjàt' na kavòta]. Оно используется в переносном смысле и означает "иметь к кому-то претензии", "обвинять", "угрожать". Выражение относится к жаргону.

In modern Russian is often used an expression "наехать на кого-то" [najièhat' na kavòta], "наезжать на кого-то" [najezjàt' na kavòta]. It is used figuratively and means "have a claim on someone", "to accuse", "to threaten". Expression belongs to slang.

"Ты решил на меня наехать?!" [ti rishìl na minià najièhat'] - you're gonna threaten me?!

Những tin tức khác với chủ đề này: Thông thạo tiếng Nga

Даже если вы подходите, это не значит, что вы на своём месте [dazhi esli vy patkhodit'e, ehta ne znachit, chto vy na svayom m'est'e] - Even if you match, it does not mean that you are in your place
Ты всё ещё не понимаешь что такое брак? [ty fs'o ishhyo ni panimaish' chto takoe brak] - Why don't you understand what is marriage

Мои деньги - это мои деньги [mai den'gi - ehta mai den'gi] - My money is mine

Твои деньги - тоже мои деньги [tvai den'gi - tozhe mai den'gi] - Your money is mine too
Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này