Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Мы спим

Я сплю [ja spliù] - I`m sleeping

Я не ел сосиски [ja ni jel sasìski] - I didn't eat any sausages

Я спал [ja spal] - I was sleeping

Хозяйка придет и увидит, что я сплю и подумает, что я не ел сосиски [haziàjka pridiot i uvìdit shto ja spliù i padùmajet shto ja ni jiel sasìski] - The hostess will come and see that I`m sleeping and think that I didn't eat any sausages

Подумает, что их съел кот Васька [padùmajet shto ih sjel kot vàs'ka] - She will think that Vaska ate them

Он же не спит [on je ni spit] - Because he is not sleeping

А я сплю [a ja spliù] -And I`m sleeping

Những tin tức khác với chủ đề này: Thông thạo tiếng Nga

Сынок, как вернуть всё назад? [synok, kak virnut' vs'o nazat] - Son, how to get it back?
Только не нажимай слишком сильно! [tol'ka ni nazhimaj slishkam sil'na] - Just do not press too hard!
Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Путь к маяку [put' k mayaku] - The path to the lighthouse


Приятного вам вечера!
[priyàtnava vam vèchira]
Спокойной ночи!
[spakòjnoj nòchi]
и хороших снов!
[i khoroshikh snov]
Ох уж эта русская пунктуация [okh ush ehta ruskaya punktuatsiya] - Oh, this Russian punctuation

"Здравствуйте, Мария, ответьте, пожалуйста, Андрею, там, кажется, вопрос, который, очевидно, не решён"
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này