Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Лучшие годы

Лучшие годы своей жизни я провёл в разврате и пьянстве. Собственно, именно поэтому они и были лучшие. (с) Генрих Четвертый

The best years of my life I spent in debauchery and drunkenness. Actually, that's why they were the best. (c) Henry IV

Những tin tức khác với chủ đề này: Thông thạo tiếng Nga, Quotes

Даже если вы подходите, это не значит, что вы на своём месте [dazhi esli vy patkhodit'e, ehta ne znachit, chto vy na svayom m'est'e] - Even if you match, it does not mean that you are in your place
Ты всё ещё не понимаешь что такое брак? [ty fs'o ishhyo ni panimaish' chto takoe brak] - Why don't you understand what is marriage

Мои деньги - это мои деньги [mai den'gi - ehta mai den'gi] - My money is mine

Твои деньги - тоже мои деньги [tvai den'gi - tozhe mai den'gi] - Your money is mine too
Сегодня отличный день, чтобы изменить жизнь к лучшему [sivodnya atlichnyj d'en' chtoby izminit' zhizn' k luchshimu] - Today a great day to change your life for the better
Từ khóa: Quotes
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này