Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Россия-Москва

Россия Москва
Россия, большая и такая разная.
[Rassìya, bal'shàya i takàya ràznaya.]
Từ khóa: Architecture

Những tin tức khác với chủ đề này: Architecture

Дворец бракосочетаний в Казани, Россия [dvar'ets brakasachitanij v Kazan'i] - Wedding Palace in Kazan, Russia
Từ khóa: Architecture
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Окна одной улицы в Нижнем Новгороде, Россия [okna adnoj ul'itsy v N'izhn'em Nofgarad'e, Rasiya] - The windows of one street in Nizhny Novgorod, Russia
Từ khóa: Architecture
Александровский сад находится в центре Москвы у стен Кремля. Александровский сад был основан в 1812 году. Его площадь составляет около десяти гектаров. В саду расположено множество исторических объектов — Кутафья башня Кремля, Итальянский грот, обелиск к 300-летию Дома Романовых. На территории сада растёт дуб, которому около 200 лет.

The Alexander Garden is located in the center of Moscow at Kremlin walls. The Alexander Garden was founded in 1812. Its area makes about 10 hectares. There is a set of historical objects — Kutafya the Kremlin tower, the Italian grotto, an obelisk is located to the 300 anniversary of House of Romanovs in a garden. There is an oak which is about 200 years old in the territory of the garden.

центр
[tsentr]
площадь
[plòshit']
около
[okalo]
башня
[bàshnya]
кремль
находиться
[nakhadit`sya]
Từ khóa: Architecture, Showplaces
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này