Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Муравей

Муравьи являются одними из самых высокоорганизованных насекомых на земле. В мире существует несколько видов очень ядовитых муравьев, чей укус является смертельно опасным для человека. В некоторых странах муравьи - это настоящий деликатес. К примеру, в Мексике личинок крупных муравьев едят так же, как в России икру рыб.

Ants are one of the most high-organized insects on the earth. In the world there are some species of very poisonous ants, whose sting is deadly for a human. In some countries ants are a real delicacy. For example, in Mexico larvae of large ants are eaten the same as in Russia caviar of fishes.

человек
[chilavèk]
пример
[primèr]
очень
[òchin']
опасный
[opasnyj]

Những tin tức khác với chủ đề này: Động vật, Thiên nhiên

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Болотистое озеро

Tác giả của bức ảnh: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Từ khóa: Thiên nhiên, Showplaces
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này