Tự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Маленькая птичка

Fly, little bird, fly
Fly into the blue sky.
One, two, three, you are free!

Лети, маленькая птичка, лети
Лети в голубое небо.
Раз, два, три, ты свободна!

[ Litì màlenkaya ptìchka litì
litì v galubòye nèba
ras dva tri
ti svabòdna ]


свободный
[svabodnyj]
маленький
[màlin'kij]
голубой
[galubòj]
птица
[ptitsa]
Từ khóa: Bài thơ

Những tin tức khác với chủ đề này: Bài thơ

Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
ПТИЧКА
Лети, маленькая птичка, лети
Лети в голубое небо
Раз, два, три
Ты свободна

BIRD
Fly, little bird fly
Fly into the blue sky
One, two, three
You are free

свободный
[svabodnyj]
маленький
[màlin'kij]
голубой
[galubòj]
небо
[nèba]
Птичка: чик-чирик, чирикает
[chik-chirìk, chirìkajet]
Từ khóa: Bài thơ
Какая я умница!

Моя мама занята, она готовит кушать.
Я помогаю ей накрывать на стол
Я ставлю тарелочки и вилочки на стол.
Какая я умница!

How good i am

My mom is busy, she is cooking.
I help her with the table setting.
I put plates and forks on the table
How good i am!
Từ khóa: Bài thơ
Я счастлив, когда погода солнечная
Я грустный, когда погода дождливая
Обрадован, когда идет снег
И мне скучно, когда облачно

I`m happy when it`s sunny
I`m sad when it`s rainy
Excited when it`s snowy
And bored when it`s cloudy
Từ khóa: Bài thơ
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này