Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Стих про Новый Год

Новый год идёт
Этот год мы начнём заново.
Поэтому в этом году я решил
Стать кенгуру!
Нет, быть кенгуру – это скучно.
Я лучше буду прекрасной птичкой
Я буду летать над горами
Как орёл, отважная птица.


Nòvij got idiòt
ètat got mi nachniòm zànava
Paètamy v ètam gadù ja rishìl
Stat' kingurù
Niet kingurù èta skùchna
Ja lùtche budu prikràsnaj ptìchkaj
Ja bùdu litàt' nad garàmi
Kak ariol atvàjnaja ptìtsa

New Year's coming!
The Year we start anew.
So this year I`ve decided
To become a kangaroo!
No, a kangaroo it`s boring.
I`ll be better a nice bird
I`ll fly over mountains
Like an eagle, a brave bird.

стать
[stat`]
скучно
[skuchna]
птица
[ptitsa]
новый
[novyj]
лучше
[lùchshi]
летать
[litàt']
прекрасный
[prikràsnyj]
Từ khóa: Bài thơ

Những tin tức khác với chủ đề này: Bài thơ

Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
ПТИЧКА
Лети, маленькая птичка, лети
Лети в голубое небо
Раз, два, три
Ты свободна

BIRD
Fly, little bird fly
Fly into the blue sky
One, two, three
You are free

свободный
[svabodnyj]
маленький
[màlin'kij]
голубой
[galubòj]
небо
[nèba]
Птичка: чик-чирик, чирикает
[chik-chirìk, chirìkajet]
Từ khóa: Bài thơ
Какая я умница!

Моя мама занята, она готовит кушать.
Я помогаю ей накрывать на стол
Я ставлю тарелочки и вилочки на стол.
Какая я умница!

How good i am

My mom is busy, she is cooking.
I help her with the table setting.
I put plates and forks on the table
How good i am!
Từ khóa: Bài thơ
Я счастлив, когда погода солнечная
Я грустный, когда погода дождливая
Обрадован, когда идет снег
И мне скучно, когда облачно

I`m happy when it`s sunny
I`m sad when it`s rainy
Excited when it`s snowy
And bored when it`s cloudy
Từ khóa: Bài thơ
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này