Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Приметы 28 декабря

Русские люди особенно почитают народные приметы. 28 декабря есть несколько примет: "Ветер подул с северной стороны - к сильным морозам", "Будет крепкий мороз, если утром громко пищат синицы", "Будет сильный мороз, если утром кошка тепла ищет".

The Russian people especially respect national signs. There are some signs on December 28 : "The wind blew from North side - to hard frosts", "There will be a hard frost if in the morning titmouses peep loudly", "There will be a hard frost if in the morning a cat looks for heat".

утром
[ùtram]
сильный
[sìl'nyj]
кошка
[kòshka]
громко
[gromka]
северный
[severnyj]
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này