Ирландия


Bản dịch: Ireland
Chuyển ngữ: [irlàndiya]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Ирландия
Родительный Ирландии
Дательный Ирландии
Винительный Ирландию
Творительный Ирландией
Предложный Об Ирландии

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này