потягиваться


Bản dịch: duỗi thẳng chân tay
Chuyển ngữ: [patyàgivat'sya]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này