Ví dụ về sử dụng

я работаю в понедельник [ya rabòtayu v panidèl'nik] - vào thứ hai tôi làm việc
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này