Tự đăng ký

Ví dụ về sử dụng

Приглашаю вас в ресторан в пятницу вечером. [priglashàyu vas v ristaràn v pyàtnitsu vèchiram] - Tôi mời bạn đi nhà hàng vào chiều thứ sáu.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này