Ví dụ về sử dụng

я свободен в воскресенье [ya svabòdin v vaskrisèn'je] - tôi rỗi rãi vào chúa nhật
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này