телефон


Bản dịch: điện thoại
Chuyển ngữ: [tiliphòn]

Ví dụ về sử dụng

мой телефон [moy telefon] - điện thoại của tôi
У меня заканчиваются деньги на телефоне. [u minyà zakànchivayutsa dèn'gi na tiliphòni] - Tôi sắp hết tiền trong điện thoại.
У меня садится батарейка на телефоне. [u minyà sadìtsa batarèjka na tiliphòni] - Pin điện thoại của tôi sắp hết.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này