соль


Bản dịch: muối
Chuyển ngữ: [sol']

Ví dụ về sử dụng

соль и перец [sol' i perets] - muối và tiêuBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này