мясо


Bản dịch: thịt
Chuyển ngữ: [myàsa]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный мясо мяса
Родительный мяса мяс
Дательный мясу мясам
Винительный мясо мяса
Творительный мясом мясами
Предложный о мясе о мясах
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này