Ví dụ về sử dụng

Вы умеете водить машину? [vy umèiti vadìt' mashìnu] - Bạn có biết lái xe không?
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này