беспокойный


Bản dịch: bị bồn chồn
Chuyển ngữ: [bispakòjnyj]

Thành phần câu văn: Прилагательное
Giống: Мужской
Сравнительная степень: беспокойнее

Рода


Краткая форма Полная форма
Мужской род беспокоен беспокойный
Женский род беспокойна беспокойная
Средний род бескпокойно беспокойное
Множественное число беспокойны беспокойные

Падежи


Падеж Мужской род Женский род Средний род Множ. число
Именительный беспокойный беспокойная беспокойное беспокойные
Родительный беспокойного беспокойной беспокойного беспокойных
Дательный беспокойному беспокойной беспокойному беспокойным
Винительный беспокойного беспокойную беспокойное беспокойных
Творительный беспокойным беспокойной беспокойным беспокойными
Предложный о беспокойном о беспокойной о беспокойном о беспокойных
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này