агрессивный


Bản dịch: hung hăng
Chuyển ngữ: [agrisìvnyj]

Thành phần câu văn: Прилагательное
Giống: Мужской
Сравнительная степень: агрессивнее

Рода


Краткая форма Полная форма
Мужской род агрессивен агрессивный
Женский род агрессивна агрессивная
Средний род агрессивно агрессивное
Множественное число агрессивны агрессивные

Падежи


Падеж Мужской род Женский род Средний род Множ. число
Именительный агресивный агрессивная агрессивное агрессивные
Родительный агрессивного агрессивной агрессивного агрессивных
Дательный агрессивному агрессивной агрессивному агрессивным
Винительный агрессивного агрессивную агрессивное агрессивных
Творительный агрессивным агрессивной агрессивным агрессивными
Предложный об агрессивном об агрессивной об агрессивном об агрессивных

Ví dụ về sử dụng

Ты агрессивный [ty agrissìvnyj] - Bạn hung hăng
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này