люди


Bản dịch: người dân
Chuyển ngữ: [lyùdi]

Thành phần câu văn: Существительное
Số: Множественное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный - люди
Родительный - людей
Дательный - людям
Винительный - люди
Творительный - людьми
Предложный - о людях

Ví dụ về sử dụng
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này