штора


Bản dịch: bức rèm
Chuyển ngữ: [shtòra]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này