шнур


Bản dịch: sợi dây
Chuyển ngữ: [shnur]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này