башня


Bản dịch: tháp
Chuyển ngữ: [bàshnya]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный башня башни
Родительный башни башен
Дательный башне башням
Винительный башню башни
Творительный башней башнями
Предложный о башне о башнях

Ví dụ về sử dụng

Останкинская башня закрывается для посещения на реконструкцию до конца 2014 года. [astankinskaya bashn'a zakryvaitsa dl'a pasishenia na rikanstruktsiyu do kantsa 2014 goda] - Tháp Ostankino đóng cửa không cho thăm quan để sửa chữa cho đến cuối năm 2014.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này