безжалостный


Bản dịch: tàn nhẫn
Chuyển ngữ: [bizzhàlastnyj]

Thành phần câu văn: Прилагательное
Giống: Мужской

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này