солдат


Bản dịch: người lính
Chuyển ngữ: [saldàt]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này