корзина


Bản dịch: cái giỏ
Chuyển ngữ: [korzina]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный корзина корзины
Родительный корзины корзин
Дательный корзине корзинам
Винительный корзину корзины
Творительный корзиной корзинами
Предложный корзине корзинах

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này