январь


Bản dịch: tháng một
Chuyển ngữ: [yinvàr']

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:




Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này