Tự đăng ký

терпение


Bản dịch: kiên nhẫn
Chuyển ngữ: [tirpènije]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này