рисовать


Bản dịch: vẽ
Chuyển ngữ: [risavàt']

Ví dụ về sử dụng

рисовать красками [risavàt' kràskami] - vẽ bằng màu vẽ
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này