улица


Bản dịch: đường phố
Chuyển ngữ: [ùlitsa]

Ví dụ về sử dụng

Извините, мне нужна улица... [izvinìti, mneh nuzhnà ùlitsa...] - Xin lỗi, tôi cần đến phố...
по утренним улицам города [pa ùtrinnim ùlitsam gòrada] - trên những con đường thành phố vào buổi sángBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này