озеро


Bản dịch: hồ ao
Chuyển ngữ: [òzira]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này