писать


Bản dịch: viết lách
Chuyển ngữ: [pisàt']

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này