хуже


Bản dịch: xấu hơn
Chuyển ngữ: [khùzhi]

Thành phần câu văn: Наречие

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này