арабский


Bản dịch: thuộc về Ả Rập
Chuyển ngữ: [aràpskij]

Thành phần câu văn: Прилагательное
Giống: Мужской

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này