Tự đăng ký

пена


Bản dịch: bọt
Chuyển ngữ: [pèna]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số:

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này