Ví dụ về sử dụng

Я играю на контрабасе. [ya igràyu na kantrabàsi] - Tôi kéo đàn viôlông sen
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này