биолог


Bản dịch: nhà sinh vật học
Chuyển ngữ: [biolok]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Ví dụ về sử dụng

Я биолог. [ya biòlak] - Tôi là nhà sinh vật học.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này